I. Postanowienia ogólne
1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są
dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za
pośrednictwem serwisu internetowego [gotowe.eu] (dalej: Serwis).
2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług
w nim oferowanych.
3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych
Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez serwis
jest [gotowedozamieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ], adres: [ul.
Bohaterów warszawy 6 / 7g, 25-394 Kielce ], krs: [0000985589 ], nip: [6572972285 ],
regon: [522731308 ], adres poczty elektronicznej: [biuro@gotowe.eu ] dalej:
administrator).
III. Cel zbierania danych osobowych
1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
• rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,

• umożliwienia logowania do Serwisu,

• realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,

• komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)

• wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),

• prowadzenia systemu komentarzy,

• świadczenia usług społecznościowych,

• promocji oferty Administratora,

• marketingu, remarketingu, afiliacji,
• personalizacji Serwisu dla Użytkowników,

• działań analitycznych i statystycznych,

• windykacji należności,

• ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo
skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data
urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

• gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu
przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,

• gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po
odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli
przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z
Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z
Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi
kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG).
VII. Prawa Użytkowników
1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej
cofnięciem).

2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym
z wymienionych praw należy przesłać na adres [biuro@gotowe.eu].

3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie
w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i
podmiotów zewnętrznych.

2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy
celom statystycznym.
3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w
ustawieniach przeglądarki.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak,
że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i
personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.
X. Postanowienia końcowe

1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy
czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu
dostępnego w Serwisie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują
przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.